شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ ترجيح ميدم بگم دوستدارم و تو بهم توجهي نکني تا اينکه برم تو گور و حسرتشو براي خاک ببرم.
آرمان*
92/11/10
آرمان*
نه
ساعت دماسنج
بهار عاشق
رتبه 0
0 برگزیده
450 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top